Hur redo är ni?

Hur redo är ni och var finns stöd i arbetet?

Som ett komplement till de verktyg och checklistor som finns hos bland annat Skolverket kan ni här få en uppfattning av hur DNP-redo ni är utifrån olika områden och olika roller. Ett underlag som i sin tur leder er in till olika stöd och vägledningar samt till olika leverantörer som hjälper till med tekniska lösningar, handlingsplaner, processledning, implementering etc. En guidning utifrån ert nuläge helt enkelt.

Nedan finns ett flertal påståenden – indikatorer, inom tre områdena 1. Teknik, 2. Organisation och 3. Digital vana. Till indikatorerna finns även konkretiserande förklaringar och mätbara mål. Varje indikator kompletteras med tips på mer läsning samt leverantörer som kan bistå er i arbetet.

Målgruppen för vårt DNP-stödmaterial är primärt den/de som är övergripande ansvariga för införandet av digitala nationella prov. Här finns påståenden utifrån rollerna Huvudman, Skolledning, Lärare och det för att ge en bild av de förutsättningar som behövs i hela organisationen, vilket är viktigt för dig som ansvarig att ha koll på. Så oavsett vilken roll du har – kika gärna på samtliga indikatorer för att få en överblick av det arbete som behöver göras på olika plan, av olika roller och kompetenser.

DEL 1: TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Indikatorer för huvudman – förvaltning:

Indikator

Konkretisering

Leverantörer

Läs mer

1. Samtliga elever som ska genomföra digitala nationella prov har en digital enhet som uppfyller Skolverkets krav.

-> Vi har tagit fram en kravspecifikation och gjort de inköp som behövs, samt satt rutiner för förvaltning, underhåll, felhantering.

2. Stabil internetuppkoppling. Att nätverket i de lokaler där proven ska skrivas har tillräcklig kapacitet.

-> Vi har genomfört digitala prov med xx elever i xx lokaler samtidigt som annan undervisning där nätet används har pågått.

3. Vi har digitala register med den data som krävs för åtkomst till Skolverkets provplattform och för analys av resultat (statistik etc.). Hantering av användardata i excel e.dyl. är inte ett digitalt register.

-> Vi har våra digitala register i tjänsten NN.

4. Våra digitala register hålls uppdaterade och vi hanterar förändringar i dem på ett enhetligt, säkert sätt (registervård).

-> Vi har etablerat en, så långt det är möjligt, automatiserad uppdatering och hantering av förändringar i våra digitala register (registervård).

5. Vi kan dela information från våra digitala register till olika it-system, till olika myndigheter och har en genomtänkt informationsförsörjning i vår it-miljö, så att data överförs på ett säkert, effektivt, enhetligt sätt.

-> Vår informationsförsörjning är baserad på it-standarden SS 12000:2020 som innebär att den data som ska överföras görs så i bestämda format och med bestämd teknik.

6. Vi har en identitets- och behörighetshantering som möjliggör federerad inloggning.

-> Vi har Idp NN alt. Idp som tjänst hos NN

7. Vi är medlemmar i en identitetsfederation.

-> Vi är medlemmar i Skolfederation.

8. Vi har en lösning för multifaktorinloggning (MFA).

-> Vi har MFA-lösning NN.

9. Vi har en prov- och bedömningstjänst för genomförande av nationella skrivprov (eng/sv gy, år 9 samt vux – obligatoriskt att genomföra på dator) samt övriga prov och tester (utöver DNP).

-> Vi har prov- och bedömningstjänsten NN.

Indikatorer för skola – skolledare:

Indikator

Konkretisering

Leverantör

Läs mer

1. Skolans elever som ska genomföra digitala nationella prov har en digital enhet som uppfyller Skolverkets krav.

-> Vi har investerat i digitala enheter som uppfyller kraven till de elever som ska genomföra digitala nationella prov.

-> Vi har gått igenom samtliga digitala enheter eleverna har för att säkerställa att de uppfyller kraven och fungerar som de ska.

2. Stabil internetuppkoppling. Nätverket i de lokaler där provet ska skrivas har tillräcklig kapacitet.

-> Vi har genomfört digitala prov med xx elever i xx lokaler samtidigt som annan undervisning där nätet används har pågått.

-> Vi har jämfört levererad kapacitet med upplevd genom uppföljning/enkäter med lärare och elever.

3. Vi har digitala register med den data som krävs för åtkomst till Skolverkets provplattform (hantering av användardata i excel är inte ett digitalt register).

-> Vi har våra digitala register i tjänsten NN

4. Vi har rutiner för automatiserad uppdatering och hantering av förändringar i våra digitala register (registervård).

-> Vi har etablerat en, så långt det är möjligt, automatiserad uppdatering och hantering av förändringar i våra digitala register (registervård).

-> Skolans administratör av vårt digitala register vet vilka uppgifter och förändringar som ska hanteras manuellt respektive automatiskt.

5. Vi har en prov- och bedömningstjänst för genomförande av nationella skrivprov (eng/sv gy, år 9 samt vux – obligatoriskt att genomföra på dator) samt övriga prov och tester (utöver DNP).

-> Vi har prov- och bedömningstjänst NN.

DEL 2: ORGANISATORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Indikatorer för huvudman – förvaltning:

Indikator

Konkretisering

Leverantör

Läs mer

1. På vår förvaltning finns personer med olika roller och ansvar för arbetet med förberedelser inför och genomförandet av digitala nationella prov (it-teknisk och it-pedagogisk support, administratörer, systemförvaltare, informatörer/kommunikatörer etc.)

-> Vi har tydliggjort ansvar och mandat för de olika rollerna som behövs i samband med förberedelserna inför och genomförandet av digitala nationella prov samt förmedlat det till våra enheter/skolor.

-> Rektorer/ansvariga på skolorna (xx%) vet vart de ska vända sig på förvaltningen när det behöver stöd eller har frågor rörande genomförandet av digitala nationella prov.

2. Vi på förvaltningen har gjort en riskbedömning utifrån olika händelser som kan ske i samband med proven och har fastställda och kommunicerade rutiner utifrån det.

-> Hårdvara som slutar fungera, nätet går ner, provtjänsten är otillgänglig, det blir av endera anledning fel vid inloggningen till provplattformen, elev/lärare får inte åtkomst, elever tilldelas fel prov, upptäckt av fusk, säker genomförande av provtillfället ej möjlig, frånvarande elever, ansvarig lärare frånvarande, personer med utpekat supportansvar frånvarande (it-teknisk, it-pedagogisk, vaktmästeri…), det sker någon form av säkerhetsincident (felaktig eller känslig information sprids, lagras fel, kränkande behandling osv).

-> Rektorerna (xx%) vet vilka rutiner som finns om det blir problem i samband med proven.

-> It-pedagoger/it-tekniker/administratörer (xx%) vet vilka rutiner som finns om det blir problem i samband med proven.

3. Vi har en kanalstrategi för informations- och kunskapsspridning med information från Skolverket och vårt eget arbete med förberedelser inför digitala nationella prov.

-> Rektorer och ansvariga på skolorna (xx%) vet var de hittar relevant och aktuell information om DNP och hur de sprider den vidare till medarbetarna.

4. Vi på förvaltningen har ett samarbete och en dialog med vår centrala it-avdelning/leverantör för att säkerställa att vår infrastruktur fungerar inför och under provtillfällena.

-> Vi har regelbundna avstämningar och arbetar tillsammans med gemensamma behovs- och kravspecifikationer.

-> Vi bjuder in vår it-avdelning/leverantörer till relevanta möten, webbinarium som erbjuds rörande DNP.

-> Vi har tillsammans säkerställt att inga större uppdateringar av hårdvara eller mjukvara sker vid de olika provtillfällena.

5. Vi har rutiner för att säkerställa att de digitala enheter som finns i verksamheten, fungerar utifrån de tekniska förutsättningar som krävs vid digitala nationella prov.

-> Vi och våra skolor gör inventeringar xx ggr/läsår av de digitala enheter som finns i verksamheten och går igenom dem bl.a. utifrån de tekniska förutsättningar som krävs vid digitala nationella prov.

6. Vi har rutiner för att säkerställa att de digitala tjänster som är relevanta inför genomförande av digitala nationella prov, fungerar utifrån de tekniska förutsättningar som krävs.

-> Våra systemförvaltare vet vilka de tekniska kraven är på de digitala tjänster som ska användas inför genomförande av digitala nationella prov.

-> Vi har systemförvaltningsplaner för våra digitala tjänster med rutiner för att säkerställa att de fungerar utifrån de tekniska förutsättningar som krävs för digitala nationella prov.

Indikatorer för skola – skolledning:

Indikator

Konkretisering

Leverantörer

Läs mer

1. På vår skola finns personer med olika roller och ansvar för arbetet med förberedelserna inför och genomförandet av digitala nationella prov (it-teknisk och it-pedagogisk support, administratörer, informatörer/kommunikatörer etc.)

-> Vi har tydliggjort ansvar och mandat för de olika rollerna som behövs i samband med förberedelser och genomförandet av digitala nationella prov samt förmedlat det till våra medarbetare.

-> Lärarna (xx%) vet vart de ska vända sig när det behöver stöd i arbetet eller har frågor rörande genomförandet av digitala nationella prov.

2. Vi har organiserat vår verksamhet så att våra lärare och elever har tillgång till it-teknisk support och vaktmästeri till vardags och som är extra tillgänglig inför och under provtillfällena.

-> Lärarna (xx%) vet vart de ska vända sig om de behöver hjälp med it-tekniska frågor.

-> Eleverna (xx %) vet vart de ska vända sig om de behöver hjälp med it-tekniska frågor.

3. Vi har organiserat vår verksamhet så att det finns personer med utpekat ansvar som it-pedagogisk support med fokus på funktionalitet i Skolverkets provplattform och som är extra tillgänglig under provtillfällena.

-> Lärarna (xx%) vet vart de ska vända sig om de behöver hjälp med it-pedagogiska frågor.

-> Eleverna (xx%) vet vart de ska vända sig om de behöver hjälp med it-pedagogiska frågor.

4. Vi på skolan har gjort en riskbedömning utifrån olika händelser som kan ske i samband med proven och har fastställda och kommunicerade rutiner utifrån det.

-> Hårdvara som slutar fungera, nätet går ner, provtjänsten är otillgänglig, det blir av endera anledning fel vid inloggningen till provplattformen, elev/lärare får inte åtkomst, elever tilldelas fel prov, upptäckt av fusk, säker genomförande av provtillfället ej möjlig, frånvarande elever, ansvarig lärare frånvarande, personer med utpekat supportansvar frånvarande (it-teknisk, it-pedagogisk, vaktmästeri…), det sker någon form av säkerhetsincident (felaktig eller känslig information sprids, lagras fel, kränkande behandling osv).

-> Ansvariga roller (xx%) vet vilka rutiner som finns om det blir problem i samband med proven.

-> Lärarna (xx%) vet var de ska vända sig om det blir problem i samband med proven.

-> Eleverna (xx%) vet var de ska vända sig om det blir problem i samband med proven.

5. Vi på skolan har ett samarbete och en dialog med vår förvaltning och centrala it-avdelning/leverantör för att säkerställa att vår infrastruktur fungerar inför och under de olika provtillfällena.

-> Vi har regelbundna avstämningar och arbetar tillsammans med gemensamma behovs- och kravspecifikationer.

-> Vi bjuder in vår it-avdelning/leverantörer till relevanta möten, webbinarium som erbjuds rörande DNP.

-> Vi har tillsammans säkerställt att inga större uppdateringar av hårdvara eller mjukvara sker vid de olika provtillfällena.

6. Vi har en kanalstrategi för informations- och kunskapsspridning med information från Skolverket och vårt eget arbete med förberedelser inför digitala nationella prov.

-> Lärarna (xx%) vet var de hittar relevant och aktuell information om DNP.

7. Vi har rutiner för att säkerställa att de digitala enheter som finns i verksamheten, fungerar utifrån de tekniska förutsättningar som krävs vid digitala nationella prov.

-> Vi gör inventeringar xx ggr/läsår av de digitala enheter som finns i verksamheten och går igenom dem bl.a. utifrån de tekniska förutsättningar som krävs vid digitala nationella prov.

-> Lärare och elever (%) vet vart de ska vända sig om deras digitala enheter inte fungerar som de ska.

8. Vi har rutiner för att säkerställa att de digitala tjänster som är relevanta inför genomförande av digitala nationella prov, fungerar utifrån de tekniska förutsättningar som krävs.

-> Skolans administratörer vet vilka de tekniska kraven är på de digitala tjänster som ska användas inför genomförande av digitala nationella prov.

-> Lärare och elever (%) vet vart de ska vända sig om de digitala tjänsterna inte fungerar som de ska.

Indikatorer för lärare:

Indikator

1. Jag vet var jag hittar relevant och aktuell information om förberedelser och genomförande av DNP.

Konkretisering

-> Vår skola har en specifik plats med aktuell information om DNP.

2. Jag vet var jag ska vända mig om jag behöver hjälp med it-tekniska frågor rörande DNP.

-> Vår skola har en specifik plats med information och kontaktuppgifter till de personer som hjälper till med it-tekniska frågor rörande DNP.

3. Jag vet var jag ska vända mig om jag behöver hjälp med it-pedagogiska frågor rörande DNP.

-> Vår skola har en specifik plats med information och kontaktuppgifter till de personer som hjälper till med it-pedagogiska frågor rörande DNP.

4. Jag vet var jag ska vända mig om det blir problem i samband med provtillfällena för DNP.

-> Vår skola har tydlig information om vem och vart jag ska vända mig om det blir problem i samband med provtillfällena för DNP.

DEL 3: DIGITAL VANA

Indikatorer för huvudman – förvaltning:

Indikator

Konkretisering

Leverantör

Läs mer

1. Vi är vana vid att hantera aggregerad data utifrån digitala bedömningar som görs i verksamheten.

-> Vi har en prov- och bedömningstjänst för övriga prov och tester som lärare och elever använder, där resultat aggregeras för uppföljning på förvaltningsnivå.

2. Vi är trygga i att kunna leda och stötta rektorer och ansvariga i förberedelserna och genomförandet av digitala nationella prov.

-> Vi har utpekade personer att hänvisa till vid frågor eller behov av stöd i förberedelser och genomförande av digitala nationella prov.

3. Förvaltningens systemförvaltare är vana vid hantering av prov- och bedömningstjänster.

-> Vi har en prov- och bedömningstjänst för nationella skrivprov samt övriga prov och tester, som förvaltas centralt.

-> Våra systemförvaltare har adekvat kunskap om och utbildas i hanteringen av prov- och bedömningstjänsten.

4. Våra skolledare har kompetensutvecklingsplaner som innefattar digital vana inför genomförande av digitala nationella prov

-> Minst xx ggr/år går vi igenom skolledarnas kompetensutvecklingsplaner för att säkerställa att de har möjlighet att få den digitala vana som behövs vid genomförandet av digitala nationellt prov.

5. Vi har kännedom om provprocessen för genomförandet av digitala nationella prov – från förberedelse, provgenomförande, bedömning till att ta del av resultatsammanställning

-> Vi har tillsammans med skolorna tydliggjort de olika delarna i provprocessen och kartlagt var eventuella problem och utmaningar finns.

6. Vi vet vilka krav införandet av de digitala nationella proven ställer på såväl förvaltning som verksamheterna, både gällande tekniska krav och krav på kompetensförsörjning.

-> Vi följer och tar del av informationen som finns hos Skolverket.

7. Vi kan kommunicera de tekniska kraven till relevanta mottagare med ansvar för den tekniska infrastrukturen.

-> Vi tar del av Skolverkets checklistor och material för att kommunicera de krav som ställs.

Indikatorer för skola – skolledning:

Indikator

Konkretisering

Leverantörer

Läs mer

1. Skolledningen är van vid att hantera aggregerad data utifrån digitala bedömningar som görs i verksamheten.

-> Skolan har en prov- och bedömningstjänst för övriga prov och tester som lärare och elever använder, där resultat aggregeras för uppföljning på skolledningsnivå.

2. Skolledningen är insatt i provprocessen för genomförandet av digitala nationella prov – från förberedelse, provgenomförande, bedömning till att ta del av resultatsammanställning.

-> Vi har tillsammans på skolan tydliggjort de olika delarna i provprocessen och kartlagt var eventuella problem och utmaningar finns.

-> Vi har tagit del av Skolverkets information om provprocessen.

-> Vi har tagit del av min förvaltnings/huvudmans information om provprocessen och hur vi ska arbeta för att säkerställa genomförandet.

-> Vi vet var vi hittar information om provprocessens olika delar.

3. Skolledningen vet vilka krav införandet av de digitala nationella proven ställer på vår skola och organisation, både gällande tekniska krav och krav på kompetensförsörjning.

-> Vi följer och tar del av informationen som finns hos Skolverket.

4. Skolledningen är trygg i att kommunicera de tekniska kraven till relevanta mottagare med ansvar för den tekniska infrastrukturen.

-> Vi tar del av Skolverkets checklistor och material för att kommunicera de krav som ställs.

5. Skolledningen vet till vem/var vi ska hänvisa medarbetarna vid frågor eller behov av stöd i förberedelser och genomförande av digitala nationella prov.

-> Min förvaltning/huvudman har en förankrad process, där olika roller och personer är tydliggjorda så att alla vet vart de ska vända sig med olika frågor.

-> XX ggr/läsår går vi igenom listan över roller och personer på skolan som är utsedda för att ge stöd och svara på frågor så att de är kända och förankrade hos medarbetarna.

6. Skolans administratörer är vana vid att hantering av prov- och bedömningstjänster.

-> Skolan har en prov- och bedömningstjänst för nationella skrivprov samt övriga prov och tester, som utpekade personer på skolan ansvarar för att administrera.

-> Våra administratörer har adekvat kunskap om och utbildas i hanteringen av prov- och bedömningstjänsten.

7. Våra lärare har kompetensutvecklingsplaner som innefattar digital vana inför genomförande av digitala nationella prov.

-> Minst xx ggr/år går vi igenom lärarnas kompetensutvecklingsplaner för att säkerställa att de har möjlighet att få den digitala vana som behövs vid genomförandet av digitala nationellt prov.

-> Vi genomför skattningar, enkäter e.dyl. på skolan, enskilt och tillsammans för att få ett underlag och en handlingsplan i arbetet med att säkerställa den digitala kompetens som behövs.

Indikatorer för lärare:

1. Jag är van vid att använda en prov- och bedömningstjänst för genomförande av nationella skrivprov (eng/sv åk 9, gy, vux) och för övriga prov och tester utöver DNP.

-> Jag skapar och genomför digitala prov och tester med mina elever xx gånger i månaden.

2. Jag är trygg i att jag kan/kommer kunna stötta mina elever i hanteringen av provplattformen under provtillfället.

-> Jag använder olika digitala tjänster till vardags i mitt arbete, bl.a. prov- och bedömningstjänster

-> Jag vet var hjälp finns om jag eller mina elever behöver.

-> Jag har fått en visning och gått igenom material om Skolverkets provplattform. Jag vet att kommer att få en visning och gå igenom material så fort vi får tillgång till provplattformen.

-> Jag har genomför xx demoprov i Skolverkets testmiljö. Jag vet att jag kommer genomföra demoprov i Skolverkets testmiljö. Tester i provplattformen kommer bli möjliga senast 2023.

-> Mina elever har genomfört xx demoprov i Skolverkets testmiljö. Mina elever kommer att genomföra xx demoprov i Skolverkets testmiljö. Tester i provplattformen kommer bli möjliga senast 2023

3. Jag är van vid digital bedömning.

-> Jag använder regelbundet (xx ggr/vecka) digitala tjänster för att göra summativa och formativa bedömningar.

4. Jag är van vid hur olika digitala stödverktyg används för elever i behov av extra anpassning och/eller särskilt stöd.

-> Mina elever som är i behov av extra anpassning och/eller särskilt stöd använder digitala stödverktyg till vardags.

5. Mina elever är vana vid att hantera de digitala enheter samt eventuella tillbehör som kommer att användas vid provgenomförandet.

-> Mina elever använder den digitala enheten x ggr per vecka/dag.

-> Mina elever vet var de hittar funktionen för rättstavning/talsyntes.

6. Jag har eller vet hur jag ska få, den digitala vana som krävs inför genomförandet av digitala nationella prov.

-> Jag har en kompetensutvecklingsplan som innefattar digital vana inför genomförandet av digitala nationella prov.

-> Jag gör en skattning av min digitala kompetens xx ggr/läsår.

Läs mer

Länkar till relevanta externa sidor, där stöd och information finns

– Skolverket

– Skolfederation

– SKR vägledning nationella skrivprov på dator