Organisatoriska förutsättningar

…för digitala nationella prov och för en trygg organisation där det digitala ekosystemet av tjänster används ändamålsenligt och som en naturlig del i verksamheten (från administration till undervisning).

På de här sidorna hittar du en matchning och mappning av Skolverkets information och krav gällande de organisatoriska förutsättningarna och de leverantörer som erbjuder tjänster och stöd i ert arbeta med att etablera den organisation som behövs inför, under och efter genomförandet av digitala nationella prov. Det handlar dels om att säkerställa tillgång till teknisk och pedagogisk support och dels om digital kompetens och vana för skolchefer, rektorer, lärare och elever. Sådant som är förutsättningar för ert digitala arbete i stort.

Inledningsvis förklarar och konkretiserar vi vad Skolverkets krav innebär i praktiken, ger tips att tänka på och eventuella utmaningar vi ser.

– Vill du ta dig direkt till matchningen mellan krav och leverantörer som bistår i arbetet, klicka här.

Observera att materialet uppdateras i takt med att Skolverkets arbete fortskrider och deras kravspecifikationer publiceras.

Hur redo är ni?

Utgå gärna från vår enkla skattning i arbetet. Dels får ni en känsla för hur långt ni kommit i förberedelserna och dels får ni tips om var ni kan läsa mer och få stöd framåt. Klicka här!

Stabilitet och trygghet

För att det tekniska ska fungera genom hela processen för genomförandet av digitala nationella prov, behövs en stabil och trygg organisation med digitalt kompetenta användare som kan hantera olika sorters oförutsedda händelser, lärare som vet vad de ska göra om nätet går ner, om eleverna inte kan logga in, om det blir säkerhetsincidenter osv.

De förutsättningar Skolverket definierar när det gäller er organisation inför genomförande av digitala nationella prov är till nytta även i er övriga vardag. Ett övergripande råd är därför att, precis som när det gäller de tekniska förutsättningarna, tänka bredare än DNP och långsiktigt. Den organisation ni bygger upp kommer vara ett stöd i såväl ert vardagliga arbete, som i ert systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete. En trygg och stabil organisation där det finns teknisk och pedagogisk support gällande “allt det digitala” med tydliga handlingsplaner för olika sorters kompetensutveckling utifrån såväl individuella som övergripande behov skapar bra förutsättningar för ert digitaliseringsarbete i stort.

Det organisatoriska är i mångt och mycket en ledningsfråga, men det handlar också om att var och en tar ansvar för sin del – att förutom att veta var stöd och hjälp finns om något händer, också att veta vad som förväntas och krävs. Därför har vi tagit fram en enkel form av självskattning för lärare utifrån Skolverkets beskrivningar där lärare kan testa hur “DNP-redo” de är.

Vad betyder Skolverkets krav och beskrivningar och vad är det som behöver organiseras och vilka sätt är lämpliga?

Tre områden

Vi har delat in de organisatoriska förutsättningarna i tre områden vi ser som grundläggande i arbetet

1. Teknisk support 

2. Pedagogisk support

3. Digital vana 

“Stödfunktioner måste finnas tillgängliga för att säkerställa avbrottsfria uppkopplingar och att digitala verktyg och övrig it-utrustning fungerar så att undervisningen kan bedrivas utan teknikrelaterade störningar”.
Ur Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, Fokusområde 2, delmål 2.2

Teknisk support

Tillgång till stöd när det gäller hårdvara och teknik är avgörande när det gäller digitala nationella prov, framför allt under själva provtillfället men även inför och efter. Lärare och elever ska vara trygga i att de vet vart de ska vända sig om de behöver hjälp. Under själva provtillfället kan akuta situationer uppstå och det är viktigt att det finns tillgänglig tekniskt kunnig personal. 

Att säkerställa en organisation där det tydligt framgår vem/vilka som har ansvar för den tekniska supporten, vilken kompetens de behöver ha och att sätta rätt förväntansnivå för alla inblandade parter är viktigt. Vilken support behöver finnas tillgänglig på plats på skolan som kan hantera och åtgärda nät som går ner, datorer som går sönder och vilken support har ni tillgång till externt, hos er it-avdelning, leverantör?

Tips – att tänka på!

Tillgänglighet: se till att den tekniska supporten finns tillgänglig under provsituationen och att det är förankrat hur rutinerna ser ut – vem man vänder sig till, vilka kommunikationskanaler för intern respektive extern support etc. 

Fastighetsskötare är bra att om möjligt ha tillgänglig under provsituationerna. 

Kontinuerligt testande: tänk på att testa och gå igenom allt det som behöver fungera inför och under en provsituation. Det ger en bra bild av vilken intern och extern supportberedskap som behövs.

Identifiera kompetensbehov: vilken sorts kompetens behöver de som ansvarar för den tekniska supporten på plats på skolan och hos huvudman?

Pedagogisk support

Pedagogiskt support är det stöd som behöver finnas tillgängligt gällande användning av provplattformens olika funktioner utifrån de roller man har. Det kan handla om att man som administratör vet hur användarhanteringen går till, hur tilldelning av prov till rätt lärare, klasser, elever sker eller omfördelning av prov inför rättning, arkivering etc. För lärare och elever behöver det finnas support tillgänglig som kan utbilda i och informera om hur provplattformen fungerar, så att de är trygga i hur allt går till under själva provtillfället, men även efter med rättning och resultat.

Tips & att tänka på!

Tillgänglighet: se till att den pedagogiska supporten finns tillgänglig under provsituationen och att det är förankrat hur rutinerna ser ut – vem man vänder sig till, vilka kommunikationskanaler för intern respektive extern support etc. 

Identifiera kompetensbehov: vilken sorts kompetens behöver de som ansvarar för den pedagogiska supporten på plats på skolan och hos huvudman? Administration av användarkonton, inloggningar som inte fungerar osv?

Gör kontinuerliga tester i provplattformen: (går inte förrän Skolverket gör det möjligt)

Digital vana och kompetens

Adekvat, generell, specifik – digital kompetens är ett relativt omfattande begrepp som kan vara mer eller mindre konkret utifrån område. När det gäller genomförande av digitala nationella prov behöver samtliga användare veta hur provplattformen fungerar och kunna använda den, men det behövs också en digital vana i övrigt dels eftersom oförutsedda händelser kan inträffa och dels för att hela processen ska fungera och hanteras effektivt och säkert. 

Skolverket har i sitt stöd delat upp digital kompetens i områdena generell respektive specifik. Den specifika digitala kompetensen rör sådant som har direkt bäring på hanteringen av Skolverkets provplattform och genomförandet av digitala nationella prov. De har också beskrivit vilken digital kompetens som behövs utifrån roller i organisationen: skolchef, rektor, lärare, elev och erbjuder olika former av stöd i arbetet. (Länk)

Kompetensutveckling för att säkerställa digital kompetens kan organiseras på olika sätt och få olika verkan i en organisation. Vilken sorts utbildning och på vilket sätt den genomförs beror på hur er organisation ser ut och vilka individuella behov som finns. Oavsett val är ett systematiskt arbete med tydliga mål och handlingsplaner på olika nivåer alltid bra. Att kartlägga, planera och följa upp.

Tips & att tänka på

Använd den prov- och bedömningstjänst ni har för övriga prov och tester. På så vis blir elever och lärare vana vid digitala provsituationer. 

– Läs mer om Skolverkets beskrivningar av digital kompetens, t.ex.:
Digital kompetens DNP (lärare)
Digital kompetens DNP (elev)

Läs mer

Länkar till relevanta externa sidor, där stöd och information finns