Start / Guider / Välja digitala lärresurser / Välja digitala lärresurser

Välja digitala lärresurser

För att kunna göra medvetna val av lärresurser behövs kunskap om vad olika medier tillför för värde till undervisningen. Utbudet av appar och digitala läromedel och tjänster växer, samtidigt som nätet är fullt av resurser som du också kan använda. Hur ska du som lärare veta vad du ska välja för att uppnå syftet med din undervisning?

Syftet med detta stöd är att peka på olika fruktbara frågor du som lärare kan börja med när du ska välja och värdera digitala lärresurser, men också hur du ser till att du har förutsättningarna på plats för att arbeta digitalt. Materialet är tänkt att fungera som ett komplement till Skolverkets stödmaterial. Och även till Swedish Edtest, vår nationella testarena där lärare och edtechbolag möts för att välja, värdera och utveckla digitala lärresurser. Materialet kan självklart också användas av er producenter till digitala lärresurser för att utveckla era tjänster.

Innehåll

Stödet innehåller flera delar för hur du kan förbereda dig och lärmiljön för att arbeta digitalt. Frågeställningarna tar sin utgångspunkt i vad ditt syfte med undervisningen är och kan med fördel användas som diskussionsunderlag i ett arbetslag eller i ett ämneslärarlag inför att man planerar för inköp eller att du vill testa en digital lärresurs i ditt klassrum. Materialet innehåller också en checklista på hur din digitala miljö behöver vara riggad för att det ska fungera bra att arbeta digitalt i klassrummet. Den kan du också använda som underlag för samtal med de som ansvarar för att säkerställa att de tekniska förutsättningar finns på plats.

Målgrupp

Materialet vänder sig framför allt till dig som lärare, men också till beställare och inköpare av digitala lärresurser. Producenter av digitala lärresurser kan också ha nytta av stödet i utvecklingen av sina tjänster.

Synpunkter

Har du frågor eller funderingar gällande materialet?
Hör gärna av dig till oss på Swedish Edtech!

Allra först: Definitionerna

Digitala lärresurser

Ett paraplybegrepp som avser allt digitalt material man använder i undervisningssituationen. När du börjar titta runt efter digitala lärresurser är det bra att först sortera efter vilken typ av digital lärresurs du har framför dig. Det ger dig en bra bas för vilka fruktbara frågor du kan ställa till resursen. 

Digitala läromedel

Definieras av att det finns en tydlig koppling till nationella läroplaner, kursplaner och andra styrdokument, att det har en innehållslig struktur och är avsett att användas i ett pedagogiskt sammanhang, och att det omfattar ett större område, som ett ämne, ett tema eller ett moment inom ett ämne. Materialet ska ha en viss grad av interaktivitet och så kallad multimodalitet, och inte enbart vara ett analogt läromedel i digital form (till exempel PDF).

Digitalt innehåll

Material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande. Det kan vara stort som en hel webbplats eller litet som en bild eller en ljudfil. Sociala medier, en video, ett spel eller en app kan vara exempel på digitalt innehåll.

Digitala verktyg

Kan vara själva förutsättningen för att arbeta digitalt. Inom begreppet innefattas allt från den digitala enheten (dator, lärplatta etc) till olika programvaror, öppna kreativa program och digitala mätverktyg.

källa definitioner: Skolverket

Om stödet

Under våren 2019 genomförde Swedish Edtech Industry ett arbete kring kvalitet och lärresurser för att utveckla en resurs för att möta behovet av att lärare och beställare ska ha tillräckligt med information och kompetens att värdera och välja (digitala) lärresurser som stödjer planering och genomförande av undervisning. Arbetet har tagit sin utgångspunkt i aktuell forskning och skett med inbjudna aktörer som Skolverket, Läromedelsföretagen, lärarförbund och SKR. Forskare, UX-designers, lärare, läromedelsproducenter och IT-strateger har deltagit i workshops. Utgångspunkten var ett seminarie om kvalitet och digitala lärresurser som visade på en samsyn, från både myndigheter, forskare, lärarförbund och branschen: Det går inte att “kvalitetsstämpla” enskilda tjänster och produkter då begreppet lärresurser omfattar så många olika tjänster och verktyg. Behovet är snarare att lärare och beställare ska ha tillräckligt med information och kompetens att värdera och välja (digitala) lärresurser som stödjer planering och genomförande av undervisningen.

Projektets övergripande mål och syfte handlar om att lärare och beställare ska ha tillräckligt med information och kompetens att värdera och välja (digitala) lärresurser som stödjer planering och genomförande av undervisningen. Resultatet av arbetet har gått på bred remiss och även använts som underlag till Skolverkets främjandeuppdrag samt Swedish Edtest, den nationella testbädden för edtech.

Materialet är paketerat för att vara ett komplement till Skolverkets material och tar fokus på den digitala miljön. Materialet har även varit underlag för ett konkret metodstöd för att välja och värdera digitala lärresurser i den nationella testbädden, Swedish Edtest. Där kan du ytterligare fördjupa dig och hittar ännu mer material att använda när du utvärderar digitala lärresurser i ditt klassrum.  

Kontaktperson: Johanna Karlén, kvalitetschef Swedish Edtech Industry – länk