Frågeställningar till lärresursen

Digitala lärresurser skiljer sig åt från analoga, då de erbjuder olika möjligheter till interaktion, form, innehåll och funktionalitet. Därför bör man titta efter vilka möjligheter som ges och hur det fungerar i relation till det syfte du har med din undervisning eller den aktivitet som ska utföras.

Vill du läsa mer om frågeställningarna och hur du kan arbeta med dem, kika på Skolverkets webbplats – länk

Interaktivitet

Uppmuntrar läromedlet till interaktivitet?

Form

Kombineras bilder, texter och ljud på ett sätt som skapar samstämmighet med innehållet?

Innehåll

Framställs innehållet på ett förståeligt sätt?

Funktionalitet

Går det att anpassa läromedlet efter givna förutsättningar i ditt klassrum?

Fördjupande frågor med utgångspunkt i din undervisning:

Syfte och innehåll

Vad är syftet med undervisningen och vad ska eleverna lära sig? Behöver du ta redan på elevernas förkunskaper och vilket ämnesinnehåll bör täckas och i vilken form presenteras innehållet?

Titta efter:
 • Hur väl möter resursen syftet med undervisningen?
 • Om samarbete är ett syfte, på vilket sätt ger resursen möjlighet till samarbete?
 • Kan du anpassa innehåll och funktioner som övningar och uppgifter?
 • Kan du ta reda på förkunskaper genom quiz eller diagnoser?
 • Vilka delar av ämnesinnehållet finns tillgängligt i resursen?
 • Vet du vem som är avsändare av innehållet och är avsändaren tillförlitlig?
 • Är innehållet paketerat i bild, ljud, text eller film och hur påverkar det sammanhanget?

Planering, återkoppling och bedömning

Hur ska arbetsområdet eller lektionen läggas upp? Vilka kunskapskrav ska bedömas? Hur ska eleverna få återkoppling? Hur ska elevernas prestation dokumenteras? I vilka former ska eleverna få ha möjlighet till att representera sina kunskaper? 

Titta efter:
 • Vilken struktur för innehållet har resursen, måste man exempelvis följa en viss ordning eller kan man själv styra det?
 • Finns det en koppling till kunskapskraven, både i innehållet och hur elevernas arbete dokumenteras?
 • Hur ser feedback-strukturerna ut i resursen?
 • Kan kamratrespons organiseras?
 • Vilka möjligheter finns för att lagra och dokumentera elevernas prestationer och arbete och vilka former har eleverna möjlighet att representera sina kunskaper?

Stöd och anpassningar

Vilket behov av struktur finns i din elevgrupp? Behövs nivåanpassning? Textanpassning? Hur ser behoven ut kring fokus och distraktioner?

Titta efter:
 • Är resursen strukturerad på ett sätt som gör det enkelt för eleverna att följa innehållet, eller upplevs den som rörig?
 • Kan eleverna starta sitt arbete på olika nivåer utifrån vilka förkunskaper de har?
 • I de flesta digitala läromedel är det idag en hygienfaktor att du ska kunna ändra texten utifrån behov och att få texten uppläst. Hur är användarupplevelsen?
 • Är det lätt att hitta det du söker eller hamnar fokus lätt på något annat?
 • Finns möjlighet att stänga av vissa funktioner vid behov?

Metod, förmågor och färdigheter 

Hur förhåller sig de olika momenten i undervisningen till de olika teoretiska perspektiven på lärande? Vilka kognitiva förmågor ska eleverna utveckla? På vilket sätt återspeglas värdegrunden?  Vilka digitala kompetenser ska eleverna få möjlighet att utveckla? Vilka aktiviteter vill jag kunna genomföra i klassrummet? Hur brukar vi arbeta analogt?

Titta efter:
 • Bygger resursen framförallt på repetitiva övningar och färdighetsträning, eller uppmuntras eleverna samarbeta för att lösa problem?
 • Vilka möjligheter finns för eleverna att träna/repetera kunskap kopplat till de kognitiva förmågor som de behöver utveckla?
 • Hur underlättar resursen för att organisera undervisningen så att eleverna får träna på olika sociala förmågor?
 • Har resursen verktyg för digitalt skapande?
 • Finns instruktioner för ett källkritiskt förhållningssätt?
 • Hur kommer resursen fungera tillsammans med dina analoga verktyg och aktiviteter?

Motivation och engagemang 

Vad brukar eleverna bli motiverade av? Hur ser möjligheten till inkludering och delaktighet ut?

Titta efter:
 • Hur är läromedlet uppbyggt?
 • Skapas intresse, nyfikenhet, engagemang?
 • Är det faktaspäckat, finns det variation i aktiviteter och innehåll?
 • Hur presenteras kulturella kontexter, könsrepresentation och funktionsvariationer?

Läs mer

Swedish Edtest har ett metodstöd med reaktionskort man kan använda vid utvärdering av digitala lärresurser.

– SPSM: Funktioner som ökar tillgängligheten (för producenter)

– SPSM: Hitta läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang

– Medierådets checklista för könsstereotyper