Processer på skolenhetsnivå
Administration av studieplaner
och kursplaner
Administration barn-
elevgrupper
Administration
personaluppgifter
Analysera verksamhetsdata
Dialog med hemmet
Elevhälsa och
journalhantering
Hantering av betyg
Medarbetarsamtal
Myndighetsrapportering
Närvaro- och
frånvarohantering
Organisationshantering -
grunduppgifter
skolorganisation
Regelefterlevnad
Resursbokning
Resursfördelning
Schemaläggning
Schemavisning
Skolbibliotek
Stödinsatser
Systematiskt kvalitetsarbete
Tjänsteplanering
Verksamhetsplanering