Processer på huvudmannanivå
Analysera verksamhetsdata
Ansökan och placering
Dialog med hemmet
Dimensionerad
internetuppkoppling och lokala
nätverk
Ekonomihantering inom och
mellan organisationer
Elevantagning
Hantera personrelaterad
information
Hantering av betyg
Hårdvara
Identitets- och
behörighetshantering
IDP- och SSO-tjänster
Katalogtjänster och
metakataloger
Kommunalt aktivitetsansvar
Managering av hårdvara och
mjukvara
Medarbetarsamtal
Myndighetsrapportering
Organisationshantering -
grunduppgifter
skolorganisation
Personalhantering
Provisionering av
användarkonton
Regelefterlevnad
Resursfördelningsansvar
Skapa underlag för avgifter
och utbetalningar
Skolpliktsbevakning
Skolskjutsplanering
Systematiskt kvalitetsarbete
Tilldelning och åtkomst
digitala lärresurser